North Little Rock

8 a.m. - 4:30 p.m. Mon, Wed, & Thurs
8 a.m. - 6:00 p.m. Tues
8:30 a.m. - 4:30 p.m. Fri

Little Rock - South

8 a.m. - 4:30 p.m. Mon - Thurs
8:30 a.m. - 4:30 p.m. Fri